REGULAMIN

JAROSŁAW NOSEK F.H.U. GAMMA

 

§ 1. Informacje Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób skupu podręczników używanych prowadzonych przez Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA (zwanego dalej: „Skupem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019 r. poz. 123)

Właścicielem skupu internetowego jest – Jarosław Nosek F.H.U. GAMMA

Adres wykonywania działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny to: Sułów nr 212,

32-020 Wieliczka

Dodatkowe miejsce wykonywania działalności: Bytom, ul. Dworcowa nr 3, 31-902 oraz Pszczyna, ul. M. Kopernika nr 20, 43-200

Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail: kontakt@mobilnepodręczniki.pl.

 

§2. Definicje

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika inne ich zastosowanie.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin aplikacji internetowej pod adresem www.mobilnepodreczniki.pl,  związany z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży Podręczników za pośrednictwem strony internetowej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw ( art. 11 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Aplikacja Internetowa – oznacza aplikację internetową pod adresem www.mobilnepodręczniki.pl., za pomocą, której każdy z Klientów może sprzedać książki na odległość na rzecz Kupującego zgodnie z Regulaminem.

Kupujący – oznacza działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA, z siedzibą w miejscowości Sułów nr 212, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831691412, REGON:356541600

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kupującym czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Podręczniki – oznacza wszystkie podręczniki, w tym podręczniki używane, będące przedmiotem transakcji pomiędzy Kupującym a Klientem, za wyjątkiem podręczników, które zostały wykluczone z możliwości sprzedaży przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także tych, których numeru ISBN nie ma w bazie Kupującego.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Aplikacji Internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Cena – określona w złotych polskich kwota zaproponowana przez Kupującego, stanowiąca wycenę podręcznika sprzedawanego przez Klienta, w ramach aplikacji internetowej.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Informacje handlowe – informacje wyświetlane w aplikacji internetowej. Informacje handlowe na etapie przesłania Formularza wraz ze zdjęciami podręczników, nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klauzule – zgody w ramach formularza dostępnego na stronie internetowej, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz odrębnie – zgodę na otrzymanie wstępnej wyceny poprzez pocztę email.

Klient – należ przez to rozumieć, osobę fizyczną, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze usług oferowanych na stronie internetowej, a w szczególności przesyła Formularz wraz ze zdjęciami i opisem podręczników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres: kontakt@mobilnepodreczniki.pl.

Oferta – treść w rozumieniu przepisów prawa, oznaczona, jako wstępna wycena, przesłanych przez Klienta podręczników, po przesłaniu Formularza. Kupujący dokonuje wyceny poprzez przesłanie wiadomości mailowej z adresu: kontakt@moblinepodreczniki.pl.

Rodo – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja handlowa – to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

 

§ 3. Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Podręczników przez Klienta na rzecz Kupującego. Każda umowa zawarta za pomocą Aplikacji Internetowej podlega postanowieniom Regulaminu.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze aplikacji internetowej, Usług lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 3. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie internetowej, w zakładce „Regulamin”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Formularza.
 5. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z datą obowiązywania wskazaną przez Kupującego, jednak nie później niż przed zawarciem Umowy sprzedaży. O zmianach postanowień niniejszego Regulaminu, które są istotne, Kupujący ma obowiązek poinformować Klienta.
 6. Kupujący zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Aplikacji Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Do poprawnego korzystania z funkcji Aplikacji Internetowej wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz połączenie z siecią Internet. Wszelkie błędy należy zgłaszać na adres kontakt@mobilnepodreczniki.pl
 8. Klient może porozumieć się ze Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail kontakt@mobilnepodreczniki.pl lub za pomocą kontaktu telefonicznego, pod numerem telefonu umieszczonym na stronie internetowej.
 9. Kupujący informuje, iż dopuszczalne jest przekazywanie informacji handlowej drogą elektroniczną dla stałych Klientów skupu. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Kupujący zastrzega, iż nie prowadzi skupu Podręczników, które:
 11. Mają ubytki w ilości stron lub są niekompletne i nieczytelne;
 12. Są poplamione, zabrudzone lub zmoczone;
 13. Są pokreślone lub mają zaznaczenia;
 14. Noszą bardzo wyraźne ślady używania;
 15. Są nieaktualne (np. stare monografie prawnicze, kodeksy lub testy maturalne).
  1. Klient odpowiada, za prawdziwość złożonych oświadczeń w zakresie stanu oferowanych Podręczników.
  2. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywych oświadczeń w zakresie stanu oferowanych Podręczników, Kupujący może odstąpić od Umowy.
  3. Klient zgłaszając Podręczniki do wyceny oświadcza, iż posiada prawo własności do oferowanych Podręczników oraz ma nieograniczone prawo do rozporządzania ich własnością.
  4. Klient zgłaszając Podręczniki do wyceny oświadcza, że nie są one obciążone żadnym prawem na rzecz osób trzecich.
  5. Zawierając Umowę, Klient zwalnia Kupującego z wszelkich roszczeń osób trzecich względem Kupującego w zakresie Podręczników.

 

§ 4. Zawieranie umów

 

 1. Klient przesyłając informację o Podręcznikach, jakie oferuje na rzecz Kupującego składa ofertę sprzedaży, podając wszystkie niezbędne parametry Podręczników, tj. zdjęcie podręczników lub kod ISBN, przestrzegając zasad określonych w § 3 ust. 9 Regulaminu.
 2. W odpowiedzi na przesłany Formularz, Kupujący przedstawia cenę sprzedaży, za którą może nabyć wprowadzone przez Klienta Podręczniki.
 3. Cena przesłana zgodnie z ust. 3 jest aktualna do końca dnia, licząc od momentu odebrania wiadomości z wyceną przez Klienta.
 4. Wycenie podlegają wyłącznie Podręczniki, przekazane Kupującemu w Formularzu.
 5. Kupujący zastrzega, iż wycenie podlega zgłoszenie przez Formularz niemniej niż 3 sztuki Podręczników, wysłanych przez Klienta w jednym Formularzu. Za przesłanie przez Klienta mniejszej ilości Podręczników niż 3 sztuki, Klient będzie ponosił koszty dostawy.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaakceptowania przez Klienta, wyceny zaproponowanej przez Kupującego i złożenia oświadczenia woli, przesłanego drogą elektroniczną, na adres mailowy: kontakt@mobilnepodreczniki.pl.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia warunków wyceny, przesłanej przez Kupującego, Klient zobowiązany jest przesłać, drogą mailową dane do przelewu.
 8. Nie podanie danych ujętych w 4 ust. 7 jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży.
 9. Klient dokonuje wyboru, formy wysyłki Podręczników, spośród wskazanych mailowo przez Kupującego tj. Paczkomat, Punkt Odbioru, Kurier. W przypadku braku możliwości wydruku etykiety w przypadku przesyłki kurierskiej po stronie Klienta, Kupujący dopuszcza możliwość dostarczenia etykiety przez kuriera.
 10. Kupujący zobowiązany jest do wygenerowania listu przewozowego w ciągu 48 godzin od zaakceptowania oferty przez Kupującego, z indywidualnego profilu zamieszczonego w Aplikacji Internetowej.
 11. W przypadku braku nadania Podręczników przez Klienta do Kupującego w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia oferty, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 4. Odbiór Podręczników

 

 1. Odbiór Podręczników, przesyłanych przez Klienta stoi po stronie Kupującego.
 2. Klient zobowiązany jest obligatoryjnego nadania Podręczników, objętych wyceną na adres wskazany przez Kupującego, w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania oferty przez Kupującego.
 3. W przypadku braku nadania Podręczników w terminie określonym w ust. 2, Kupującemu, według własnego wyboru, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub prawo żądania obniżenia ceny przesłanej Klientowi.
 4. Klient nie ponosi kosztów związanych z odbiorem Podręczników przez Kupującego wyłącznie, jeśli skorzysta z oferty odbioru wskazanych przez Kupującego.
 5. W innych przypadkach niż określone w ust. 4 powyżej Klient pokrywa koszty przesyłki, według cennika danego Usługodawcy tj. Usług kurierskich bądź przewozowych.
 6. Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed zniszczeniem lub utratą.
 7. Kupujący pokrywa koszty przesyłki zgodnie z niniejszym paragrafem jedynie w zakresie Podręczników, które są przedmiotem Umowy.
 8. W przypadku przesłania innych produktów, w tym innych książek, monografii, wykazów, Kupującemu przysługuje prawo utylizacji otrzymanych produktów bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Klienta.
 9. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie Książek objętych Umową, powyżej 5 %, lub też Podręczniki zniszczone, ubrudzone, Z widocznymi brakami oraz innymi, ujętymi w § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu, Kupującemu przysługuje prawo, według własnego wyboru, odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny.
 10. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta zaproponowanej, obniżonej ceny, koszt odbioru Podręczników podlegających zwrotowi pokrywa Klient. W przypadku braku odbioru przez Klienta Podręczników podlegających zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przedmioty będą utylizowane bez rekompensaty dla Klienta.
 11. Żądanie zwrotu Podręczników lub też odstąpienie od Umowy sprzedaży należy zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@mobilnepodreczniki.pl

 

     § 5. Wycena

 

 1. Wycena Podręczników jest przeprowadzana w oparciu o informacje przekazane przez Klienta, a na podstawie wypełnionego i przesłanego Formularza, dostępnego na stronie internetowej.
 2. Kupujący zastrzega, iż każda wycena może ulec zmianie w przypadku zmiany stanu faktycznego, jednak nie więcej niż 40 % od wyceny pierwotnej, przedstawionej Klientowi.
 3. Kupujący zastrzega również, iż Cena będąca podstawą wyceny Podręczników, jest uzależniona od stanu, rodzaju, a także ogólnego zachowania Podręcznika i jest uzależniona od ogólnej sytuacji rynkowej.

 

§ 6. Realizacja płatności

 

 1. Wypłata środków za Podręczniki objęte Umową i które zostaną potwierdzone za zgodne z warunkami Umowy nastąpi w ciągu od 1 do 5 dni od dnia potwierdzenia zgodności Podręczników z Umową oraz po przesłaniu tej informacji do Klienta. Zapłata następuje jedynie w formie przelewu na rachunek bankowy Banku z siedzibą w Polsce.
 2. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
 3. W przypadku obniżenia ceny, wypłata środków nastąpi w ciągu od 1 do 5 dni od momentu zatwierdzenia ceny przez Kupującego oraz Klienta.
 4. Kupujący nie odpowiada ze błędne dane podane przez Klienta w procesie zawierania Umowy.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kupującym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Umowy zawierane przez Kupującego zawierane są w języku polskim.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Kupującym a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art.384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Kupujący zastrzega, iż Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, z uwagi na sprzedaż Towaru używanego, za wyjątkiem sytuacji ujętych w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kupujący udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz każdorazowo dla Klientów poprzez wiadomość prywatną, na wskazany przez Klienta adres mailowy, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania i odesłania oświadczenia o wyrażeniu zgody. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 7. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta.
 8. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp adresu mailowego Klienta w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do poczty.
 9. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem, są regulowane przez Kodeks Cywilny.
 10. Kupujący oraz Klient, w razie sporu dołożą wszelkich starań, aby spór rozwiązać w sposób ugodowy.